Styrets Årsberetning 2020

Styrets Årsberetning 2020

RBS Kristiansand

Årsmøte 2020

Dato:            27.01.21

Klokken:      19:00

Sted:             Samsen, RBS Kristiansands lokaler

Saksliste

1.  Godkjenning av innkalling

2.  Valg av møteleder og to referenter

3.  Årsberetning

4.  Regnskap

5.  Innkomne saker

6.  Budsjett

7.  Valg

Årsberetning

2020 har for RBS Kristiansand vært et år hvor vi har blitt påvirket av korona, som resten av samfunnet for øvrig.

Derfor har vi hatt et år med svært lav aktivitet. Stort sett alle «normale» aktiviteter har blitt avlyst.

Men på tross av dette var RBS Kristiansand sine medlemmer deltakere på leteaksjoner og andre arrangementer i regi av LRS også i år.

Dette har vi arrangert i 2020

–         Årsmøte

–         Styremøter

–         Fellesmøter

Dette har vi deltatt på i 2020

–       Dragefestivalen.

–       Natteravn, vår og høst

–       Rally Sørlandet

–    Diverse leteaksjoner

–     Ledersamling for kretsen

Beredskapsarbeid i 2020

Medlemmer fra RBS Kristiansand har i 2020 deltatt på 5 aksjoner.

Dette resulterte i til sammen 47,5 timer med aksjonsarbeid, med totalt 24 deltakere involvert

Medlemmer 2020

 I 2020 hadde RBS Kristiansand 15 medlemmer registrert gjennom Norges Speiderforbund.

10 medlemmer som støttemedlem/senior. 

Det vi ser er at årets lave aktivitet har medført at medlemmer har meldt seg ut. Styret vurderer dette til å være knyttet til manglende aktivitet som gjør at kostnaden for inaktivitet eller fellesaktiviteter som er grunnlaget for gruppen gjør at medlemmer medler seg ut. Dette er beklagelig, men styret ser ikke helt hvordan dette skal motvirkes.

Depot

Lokalene våre er nå oppgredert med ventilasjonsanlegg. Dette har medført en del omflytting av utstyr i perioder, men vi ser nå slutten også på dette arbeidet.

Ellers er det anskaffet noen dukker til kursbruk. Kjøpt brukt, men svært velholdt.

Økonomi

I år har vi tjent mye mindre enn vi pleier, slik at vi havnet godt under budsjettet, men dette er i henold til Gruppeledelsens kontroll og godkjenning

Vi fikk ca 31.000,- i underskudd. Vår oranisasjon passer ikke inn til å få støtte på faste utgifter som husleie forsikringer mm.

Regnskapet er godkjent uten ytterligere kommentarer.

Solvoll

Kjøpt inn nye vinduer til kjelleretsjen disse byttes i 2021.

I år var det 3 utleier før koronaen satt en stopper for resten av året.

Styrets sammensetning 2020

Formann / Gruppeleder:         John Petter Landsverk

 Styremedlemmer:                  Harald Edvardsen

Frode Nilsen

Kasserer:                                Jan Helge Refsnes

Valgkomite:                           Styret

Verv i RBS Kristiansand

Revisor:                                  Bjørg Hübert

Forslag til årsmøtet (1)

Forslag: Styret gis rett til å lage en plan for videre bruk/eierskap av Solvoll.

Denne planen skal vurdere:

            Fortsatt eierskap

            Utleie/utlån, men med bruksrett

            Gave, til andre innen beslektet virksomhet

Bakgrunn;

Årsaken er at vi som gruppe ikke har hatt stor bruk av Solvoll siste året. Dermed blir kostnaden uforholdsmessig stor pr bruksdag.

Og vi som gruppe mister medlemmer som kan være med og benytte stedet. Derfor er spørsmålet om det kan komme andre til bedre nytte.

Forslagstiller ønsker at styret vurderer alternativene og at disse legges frem for årsmøtet neste år for behandling som egen sak.

Forslagsstiller: John Petter landsverk

Forslag til årsmøtet (2)

Forslag: Styret gis rett til å lage en plan for videre bruk/eierskap av eget utstyr, lager, lokaler.

Vi som gruppe har vært raus med våre lokaler, lager og eget utstyr når det gjelder å låne dette ut til andre. Da også andre enheter og medlemmer av speiderbevegelsen.

Siden vi nå er færre medlemmer til å fremskaffe de midlene som trengs for å vise slik raushet ønsker jeg at vi vurdere hva vi ønsker og hva vi mener vi må be lånerne være med og dekke av våre utgifter.

Forslagstiller ønsker at styret vurderer alternativene og at disse legges frem for årsmøtet neste år for behandling som egen sak. Forslagsstiller: John Petter landsverk


 [J1]