Årsmøte i RBG Kristiansand Onsdag 30.1.19

Det blir Årsmøte i RBG Kristiansand Onsdag 30.1.19 klokka 19.00 på Samsen. De som har stemmerett er de som har bet kontingent til RBG og samtidig ett speiderforbund.

Har du en sak du vil ta opp der send den på  mail innen den 30.12.17. post@roverne.no

1 Forslag til nye vedtekter.

RBS Kristiansand vedtekter 2019

 

 • 1. Navn

Organisasjonens navn skal være RBS Kristiansand og har offisiell stiftelsesdato 15 februar 1971.

 • 2. Oppgave

RBS Kristiansand var deltaker i opprettelsen av foreningen Speidernes Beredskap Agder den 10.10.2018 og som skal dekke politidistriktet i begge Agder fylkene. Denne foreningen er basert på NSF sine vedtak og beskrivelse slik at dette skal fungere som et nettverk i hele Agder.

RBS Kristiansand skal bidra med personell, resurser, kunnskap, materiell for å hjelpe Speidernes Beredskap Agder og dette nettverket i sitt arbeid innenfor NSF og utenfor NSF mot andre eksterne beredskaps aktører.

RBS Kristiansand er å regne som en vanlig speidergruppe og kan derfor ha egne medlemmer. Kontingenten for å være medlem i RBS Kristiansand settes til 100 kroner.

De betalende medlemmene i RBS Kristiansand som ønsker dobbelt medlemskap i Speidernes Beredskap Agder vil få dette dekket av RBS Kristiansand.

 • 3. Depot og materiell

RBS Kristiansand skal avhjelpe Speidernes Beredskap Agder med materiell og depot tjenester.  Når situasjonen gir rom for det kan materiell utlånt bli fakturert til avtalt kostnad. Forbrukt materiell skal alltid faktureres.

 • 4. Årsmøte og gruppedrift

Årsmøte skal behandle (basert på NSF sine til enhver tid gjeldende regler for en vanlig speidergruppe)

Konstituering

 • valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
 • godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Saker

 • årsmelding
 • regnskap og eventuelt revisjonsberetning
 • arbeidsplan
 • budsjett
 • innsendte saker

Valg av:

 • gruppestyre
 • gruppens representant til eventuelle nasjonale nettverk og varamedlem
 • regnskapsfører og revisor
 • andre valg

Signert årsmøteprotokoll skal registreres i Brønnøysund. Signert årsmøteprotokoll og utfylt årsrapportskjema skal sendes Norges speiderforbund.

Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.

 • gruppeleder og styremedlemmer velges for ett år om gangen.
 • Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen
 • Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret

Gruppestyrets oppgaver

 • å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad
 • å legge til rette for at flest mulig blir medlem
 • å ha det daglige ansvaret for gruppens administrative og operative virksomhet
 • å sørge for at gruppen arbeider etter gjeldende vedtekter

Styremøtene ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene.

http://roverne.no/forslage-1/

http://roverne.no/forslag-2/

http://roverne.no/forslag-3/

http://roverne.no/forslag-4/

RBS Kristiansand vedtekter 2019 nytt forslag

 • 1. Navn
 • 1-1 Organisasjonens navn er RBS Kristiansand, stiftet 15. februar 1971.
 • 1-2 RBS Kristiansand (gruppen) er en speidergruppe i Norges speiderforbund, godkjent 31. august 2004
 • 2. Oppgave
 • 2-1 Gruppens formål er å drive speiderarbeid og støtte beredskapsarbeid i regionen, for tiden igjennom Speidernes Beredskap Agder.
 • 3. Økonomi
 • 3-1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet under behandling av budsjettet
 • 4. Årsmøte og gruppedrift
 • 4-1 Årsmøte er gruppens høyeste organ og skal behandle saker i henhold til NSF sine til enhver tid gjeldende regler for gruppeting, for tiden §2-2-6, §2-2-7, §2-2-8 og §2-2-9 pr. 2018
 • 4-1-1 Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar
 • 4-1-2 Årsmøtet avgjør styrets sammensetting
 • 4-1-3 Årsmøtet velger representanter til evt. eksterne verv
 • 4-1-4 Årsmøtet velger tre representanter til valgkomiteen
 • 4-2 Innkalling til årsmøtet skal skje som følger:
 1. innkalling skal skje minst 30 dager før årsmøtet.
 2. innkalling skal skje minst 14 dager før årsmøtet og inneholde forslag til endringer av vedtekter
 3. innkalling skal skje minst 5 dager før årsmøtet og inneholde saksliste og styrets innstilling til innkommende saker
 • 4-3 Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er godkjent og minst 1/2 av medlemmene er tilstede.
 • 4-4 Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av årsmøtet
 • 5. Opphør
 • 5-1 Nedleggelse krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter
 • 5-2 Ved nedleggelse tilfaller gruppens eiendeler og midler Sørlandet krets av Norges speiderforbund
Dette innlegget ble publisert i Innhold. Bokmerk permalenken.

Legg inn en kommentar